Adatkezelési szabályzat

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat a www.haverok.hu címen elérhető oldalhoz (a továbbiakban: oldal, honlap) közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. A szabályzat nem terjed ki a Felhasználási feltételek által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az Adatkezelő a Felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a Felhasználó még annak életbelépése előtt dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.haverok.hu oldalon található hivatkozások vezetnek.

2. Az Adatkezelő és a Felhasználó fogalma

Az Adatkezelő: Adatkezelő a Felhasználási feltételekben meghatározott Szolgáltató (Convert Creative E.C.), az Adatkezelő elérhetősége: info@haverok.hu.
A Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált (egyes esetekben "érintett").

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a www.haverok.hu oldalon történő közösségépítés, ismerősök gyűjtése, valamint a Felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Bizonyos esetekben - elsősorban az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében - az adatkezelés az oldal szolgáltatásai igénybe vételének a feltétele.

4. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A Felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik.
Az e-mail címet a Felhasználó döntésétől függően láthatja a többi Felhasználó, a jelszót csak a Felhasználó ismeri.
Az egyes Felhasználók adatlapján szereplő adatok megadása kötelező vagy önkéntes, ezeket az oldalon külön jelöljük. Egyes kötelezően megadott adatok az oldal valamennyi Felhasználója számára láthatóak. Az önkéntesen megadott adatok tekintetében a Felhasználó választhat az alábbi nyilvánossági fokozatok közül:

Egyes adatok esetében a Felhasználó más Felhasználónak eseti hozzáférést adhat. A kötelezően megadott adatok közül egyes adatok a regisztrációt követően a Felhasználó által nem módosíthatóak, ezen adatok megváltoztatását e-mailben a szolgáltatótól kell kérni, ezt az oldal megfelelő helyein jelöljük. Ezen túlmenően a Felhasználó jogosult arra, hogy mind a megadott adatokat, mind azok nyilvánossági fokozatát megváltoztassa. Nyilvános a Felhasználó utolsó belépésének időpontjára vonatkozó adat, ismerőseinek listája. Amennyiben a Felhasználó más Felhasználó adatlapját megtekinti, láthatóvá válik annak számára mint látogató.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről az Adatkezelő minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.

5. Technikai adatok kezelése

Az Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. A technikai adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

6. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az Adatkezelő – a 3. pontban meghatározottakon túl – csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személy számára. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

7. Az adatok Adatkezelő általi felhasználása

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat elsősorban a Felhasználási feltételekben részletezett szolgáltatás céljából használja fel.
Az elsődleges szolgáltatás – ismerősök gyűjtése, közösségépítés – igénybe vétele során az adatkezelés automatizált, számítástechnikai rendszeren keresztül, emberi beavatkozás nélkül történik. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokhoz egyedileg nem fér hozzá. Egyes szolgáltatások – például a felhasználó egyedi kéréseinek, panaszainak vizsgálata során az Adatkezelő a felhasználó adatait a felhasználó által ismert és jóváhagyott módon felhasználja.
A 5. pont alapján rögzített technikai adatokat az Adatkezelő összesítve statisztikai célokra felhasználja.
A Felhasználási feltételekben foglalt esetekben az Adatkezelő mint Szolgáltató jogosult adatok felhasználására, különösen, ha a Felhasználó jogellenes, illetőleg a Felhasználási feltételekbe ütköző magatartást tanúsít.
Az Adatkezelő jogosult arra, hogy a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a regisztráció során megadott e-mail címre csak reklámot tartalmazó levelet küldjön. A reklámlevelek küldéséhez való hozzájárulás az oldalon való regisztráció feltétele.
Az adatlapon megadott adatokat az Adatkezelő felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

8. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben az Adatkezelő mint Szolgáltató a Felhasználási feltételekben meghatározottak szerint a www.haverok.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a Felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a Felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

9. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A Felhasználónak jogában áll, hogy adatait a 3. pontban meghatározott módon helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Adatkezelőtől írásban kérje.
A Felhasználó joga, hogy egyes adatait módosítsa, vagy törölje.
A Felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.
Az Adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személy tudomására hozta.

10. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A Felhasználók az oldal használata során – például fényképen, videón, fórumon, üzenőfalon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében. Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon reá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt az Adatkezelő részére jelezheti . Amennyiben az érintettség - az alábbiak szerint - igazolt, az Adatkezelő az adatokat törli.

Az érintettség igazolható:

Amennyiben az érintettség igazolt, az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő mint Szolgáltató a panasz tárgyát képező adatokat törölje.

Az Adatkezelő az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a Felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett .

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a Felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A Felhasználó saját adatait bármikor törölheti.

13. Adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: 03127-0001

14. Jogérvényesítés

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Felhasználó a "Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról" szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához. Eltérő rendelkezés hiányában a Felek kikötik a Pesti Központi Kerület Bíróság, illetőleg (hatáskörtől függően) a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

  Bezárás  
  Nyomtatás