Felhasználási feltételek

1. A Felhasználási feltételek hatálya

Jelen „Felhasználási feltételek” a www.haverok.hu címen elérhető közösségépítő oldal használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.haverok.hu oldalon keresztül elért más oldalakra, függetlenül azok jellegétől, az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől. A személyes adatok szolgáltatás igénybe vétele során történő kezelésére külön „Adatkezelési szabályzat” vonatkozik.

2. Érintett felek

Szolgáltató: Convert Creative E.C., székhely: 3035 Gyöngyöspata, Jókai út 17.; elérhetőség: info@haverok.hu. Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A Felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során „tag”. Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása

A www.haverok.hu oldal közösség építésére szolgál. Az oldal használatának célja, hogy a regisztrált Felhasználók a többi regisztrált Felhasználó között ismerősöket keressenek, velük a kapcsolatot felvegyék, ily módon kialakítsák saját ismerőseik körét.

4. A Felhasználási feltételek módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosítsa. A Szolgáltató a módosításokról azok életbe lépését megelőzően a felhasználókat e-mailben, illetve a bejelentkezéskor megjelenő „Újdonságok” elnevezésű üzenő-oldalon tájékoztatja olyan számvetéssel, hogy amennyiben a Felhasználó azokat nem kívánja elfogadni, még életbe lépésük előtt módjában álljon regisztrációját törölni.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltételei

A szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe, amelynek feltétele, hogy egy korábban már regisztrált Felhasználó a regisztrálni kívánó személynek e-mailen meghívót küldjön. A meghívást követően van lehetőség a regisztrálásra. Regisztrálni, így a közösség tagjává válni csak természetes személyek jogosultak. Nem természetes személy közösségek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli egyesületek természetes személy felhasználó által alapított klub formájában lehetnek jelen az oldalon az erre vonatkozó feltételek szerint.

A regisztráció során a Felhasználónak ki kell töltenie az adatlapot, melynek során meg kell adnia e-mail címét, majd jelszavát. A későbbiekben az oldalra való belépés a regisztrált e-mail cím és a jelszó megadásával lehetséges. A regisztráció során a Felhasználónak ki kell töltenie az adatlapot, melyen egyes, az oldalon való azonosítást lehetővé tevő adatok megadása kötelező. A vezetéknév, keresztnév, születési név, születési idő kivételével a megadott adatokat a felhasználó később megváltoztathatja. Az adatlap kitöltésekor a felhasználó kiválaszthatja az egyes adatok később módosítható nyilvánossági fokozatát, melyek a következők:

Egyes adatok tekintetében a nyilvánossági fokozat rögzített, azt a Felhasználó nem változtathatja meg. A kötelezően megadott adatok, a nem megváltoztatható adatok, valamint a rögzített nyilvánossági fokozatok egyaránt azt a célt szolgálják, hogy a Felhasználó mint a közösség tagja a többi tag számára azonosítható legyen, így a regisztráció a 3. pontban deklarált céljának megfeleljen.

A regisztráció további feltétele, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot elfogadja, melyről a megfelelő mezőben, illetve a regisztráció befejezésével ráutalólag nyilatkozik.

6. A fiktív Felhasználókra vonatkozó szabályok

Tekintettel arra, hogy az oldal célja valós személyekből álló közösség építése, a Szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált Felhasználó nem valós természetes személy, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált Felhasználó nem valós személy, a Szolgáltató jogosult őt felszólítani személyazonossága az Adatkezelési szabályzatban rögzítettek szerint megfelelő módon történő igazolására. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltató a regisztrációt törölheti.

7. A profil oldal törlése

A Felhasználó bármikor dönthet profilja kikapcsolásáról. A felhasználók megismerése, szolgáltató tevékenységének könnyebbé tétele, a hírlevél és a szolgáltatások személyre szabása érdekében további adatok megadására van lehetőség, illetve a használat során a rendszer automatikusan tárolhatja azt, mint pl.: nem, születési idő, iskolai végzettség, foglalkozás, családi állapot, munkahely, internet kapcsolatának fajtája, operációs rendszere, böngészőjének típusa, rendszeresen látogatott oldalai és érdeklődési köre. Az adatbázis a fentieken kívül tartalmazza, hogy a felhasználó kért-e email hírlevelet vagy sem, illetve kért e email értesítéseket és ha kért, html vagy szöveges formátumban.

A megadott adatok többségének módosítását a honlapon el lehet végezni. Mivel egyes esetekben, pl.: többi felhasználó védelme érdekében, a felhasználó azonosítása későbbiekben is esedékes lehet, illetve a hírlevél, és a további értesítések beállításai, pl.: hírlevél letiltás, így csak a felhasználói fiók kikapcsolására van mód az oldalon. A fiókot a felhasználó bármikor visszakapcsolhatja. Az adatok esetleges törlését a Kapcsolat menüben lehet kérni. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges törlés után, nem biztosított, hogy a rendszerünk nem küld önnek további értesítéseket. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek, vagy jogszabály kizárja.

8. Jelszóhasználat, biztonság

A Felhasználó jelszava legalább hat karakter legyen, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős” jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette. Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszó emlékeztető” használatát követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

9. A szolgáltatás tartalma

A regisztrációt követően a Felhasználó mint a haverok.hu közösség tagja jogosult az oldal szolgáltatásait igénybe venni. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy – a 4. pontban foglaltaknak megfelelően – a szolgáltatások körét módosítsa.

Az oldal főbb szolgáltatásai:

10. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. A Felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi korlátozások a Felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A Felhasználó köteles ezeket figyelembe venni annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse. A Felhasználó köteles továbbá tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más Felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles különösen:

11. Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a Felhasználó 10. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó tagságának és / vagy klubjának törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, a Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja. A Szolgáltató a tagság felfüggesztését vagy törlését megelőzően felhívja a Felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a 10. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna. Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a Felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, illetve a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a Felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni .

12. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (Felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, Felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa. A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a Felhasználók adatainak biztonsága érdekében. A Szolgáltató a Felhasználó tagságának felfüggesztéséről vagy törléséről - függetlenül annak okától - minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, és törekszik a Felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő mielőbbi rendezésére. A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárításának érdekében minden tőle telhetőt megtesz, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

13. A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.haverok.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A Szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a Felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja. Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a Szolgáltató a több honlapon regisztrált Felhasználók számára többletszolgáltatásokat nyújtson. A többletszolgáltatások igénybevétele a Felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A Felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybevételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó félreérthetetlen hozzájárulását.

  Bezárás  
  Nyomtatás